PRIVACYVERKLARING

De levensbloem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met al uw persoonsgegevens.

Uw rechten in het kader van de General Data Protection Regulations zijn:

 • Recht op inzage

 • Recht op rectificatie en aanvulling

 • Het recht op beperking van de verwerking

 • Het recht op dataportabiliteit

 • Het recht om vergeten te worden

 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
   

De levensbloem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulations (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.

 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, tot enkel die gegevens, welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn en blijven.

 • nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming (bijvoorbeeld als er overlegd wordt met uw arts of een andere hulpverlener).

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
   

Als de levensbloem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

De levensbloem

Marleen Stillaert

Dalweg 43 te Oplinter (Tienen)

0497/33.56.72

info@de-levensbloem.be

Uw persoonsgegevens worden door de levensbloem verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:​​

 • Opslag van medische vragenlijst bij aanvang van groepslessen. Drager: word-documenten. Opslag: beveiligde word-documenten.

 • Lijst van abonnees op nieuwsbrief. Doel: Ontvangen informatie nieuwe workshops, programma’s, lessen, nieuws. Drager:email. Opslag: Wix (GDPR-compliant). Duur van opslag: tot opzegging.

Gebruik van persoonsgegevens.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken we nooit aan derde partijen, tenzij U ons expliciet toestemming geeft, bijvoorbeeld om te overleggen met arts, psychiater of andere hulpverleners.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

De levensbloem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist, maximaal 5 jaar na laatste gebruik zoals de wet het vereist.

De levensbloem plaatst nooit zonder uw toestemming cookies op uw computer en doet niet aan remarketing.

Beveiliging van de gegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en werken met encryptie op Windows 10 Pro

 • Wij maken gebruik van Microsoft OneDrive For Business voor de beveiligde digitale opslag in de cloud.

 • Wij maken automatisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Klachten.

 • Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 

Wijziging privacy statement.

 • De levensbloem kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 13 juni 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.